CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 31 DE MAIG DE 2017
Des de la Conselleria de Transport, l'associació AECA, l'empresa Gesdron i amb el suport de l'Ajuntament d'Inca s'ha organitzat la jornada tècnica «L'ús de drons en l'àmbit públic»
L'objectiu de les diverses ponències és introduir i explicar els àmbits, possibilitats i respondre a nombroses qüestions que des de la responsabilitat municipal es poden plantejar.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 29/05/2018 - 09:41:00
A més, els mateixos municipis dins de les seves competències hauran de controlar les activitats que es realitzin i d'acord a la normativa vigent, es podran establir ordenances municipals.

Inca acull una jornada especialitzada en la utilització dels drons als espais municipals. Des de la Conselleria de Transport, l'associació AECA, l'empresa Gesdron i amb el suport de l'Ajuntament d'Inca s'ha organitzat la jornada tècnica «L'ús de drons en l'àmbit públic». Es tracta d'un esdeveniment al qual han acudit nombrosos membres dels cossos de Policia Local de Mallorca i que ha estat seguit per videoconferència a la resta d'Illes. L'objectiu de les diverses ponències és introduir i explicar els àmbits, possibilitats i respondre a nombroses qüestions que des de la responsabilitat municipal es poden plantejar.

Cal recordar que Dins de les activitats pròpies de les competències i serveis municipals tenen cabuda diversos usos dels RPAS - drons - que afegiran seguretat, rapidesa i estalvis en costos a les activitats tals com a policia municipal, serveis de vigilància i control, serveis contra incendis, urbanisme i obres municipals, incidències, etc. A més, els mateixos municipis dins de les seves competències hauran de controlar les activitats que es realitzin i d'acord a la normativa vigent, es podran establir ordenances municipals que regulin l'ús dels drons en els municipis.

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 31 DE MAIG DE 2017

ORDRE DEL DIA: Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 623 al 813 de 2018.

Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost corresponent al primer trimestre de 2018.

Dació del compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2018.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement extrajudicial de crèdits.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar definitivament l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a espectacles i actuacions culturals i musicals.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats de la tercera edat.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a alumnes d’escoles d’estiu.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions en matèria de projectes d’entitats veïnals.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps Lliure 2018, organitzades per a entitats i associacions locals.

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar unes obres d’especial interès o utilitat municipal.

Proposta de la Batlia per a l’adhesió al conveni entre el Govern, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Palma per a la cessió de l’aplicació informàtica de gestió de recursos humans.

Mocions urgents.

Precs i preguntes.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado