Economía de aprobación inicial del Presupuesto General, ejercicio 2019.
Volem/PODEMOS presenta una Moción al Plenario para crear el Premio de Música en los galardones de cultura conocidos como los "Ciudad de Manacor"
La propuesta del delegado territorial de Porto Cristo de aceptación de encomienda de gestión para la realización de servicio de auxilio en materia de seguridad y tráfico en la zona de servicio del puerto.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 05/12/2018 - 12:12:12
Moción del Grupo Municipal Volem/Podemos Manacor para la creación de un "Premio de la Música" enmarcado dentro de los premios "Ciudad de Manacor".

Hay Pleno municipal en Manacor el lunes día 10 de diciembre a las 20:00 horas y hay varias mociones, ruegos y preguntas, decretos, interpelaciones, y un trámite ordinario de cada mes. Podemos resaltar la propuesta de la delegada de Cultura de denominación de viales del polígono agroalimentario de Manacor (Polígono 1-26-1). Propuesta de la delegada de Economía de aprobación inicial del Presupuesto General, ejercicio 2019.

Moción del Grupo Municipal Volem/Podemos Manacor para la creación de un "Premio de la Música" enmarcado dentro de los premios "Ciudad de Manacor". O por ejemplo la propuesta del delegado territorial de Porto Cristo de aceptación de encomienda de gestión para la realización de servicio de auxilio en materia de seguridad y tráfico en la zona de servicio del puerto de Porto Cristo. A continuación los puntos del Pleno completo.

Podemos resaltar la propuesta de la delegada de Cultura de denominación de viales del polígono agroalimentario de Manacor (Polígono 1-26-1).

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2018. Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament que es farà el 10 de desembre de 2018 a les 20:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació acta sessió ordinària 13/2018 de 12 de novembre de 2018.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES. Àrea de Batlia, Educació i Desenvolupament Local. 2. PRP2018/150 Proposta de batlia de substitució de representant municipal a l'IES Mossèn Alcover. Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme. 3.PRP2018/145 Proposta de la delegada de Cultura de denominació de vials del polígon agroalimentari de Manacor (Polígon 1-26-1).

Àrea d’Economia i Recursos Humans. 4. PRP2018/140. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació del límit màxim de despesa financera. 5. PRP2018/141. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació inicial del Pressupost General, exercici 2019. 6. PRP2018/142. Proposta de la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. 7. PRP2018/143. Proposta de la delegada d'Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Propi. 8. PRP2018/146. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació de la rectificació numèrica del Padró Municipal d’Habitants a dia 1 de gener de 2018.

Delegacions Territorials. 9. PRP2018/110 Proposta del delegat territorial de Porto Cristo d’acceptació d’encomana de gestió per a la realització de servei d’auxili en matèria de seguretat i trànsit a la zona de servei del port de Porto Cristo. DICTÀMENS DELA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. Àrea d’Urbanisme, Serveis Generals i Contractació. 10. PRP2018/157 Proposta delegada Urbanisme aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS per a la delimitació i ampliació del solar del centre docent CEIP Simó Ballester, de Manacor

Mocions. 11. PRP2018/154 Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra en relació a la tasca de supervisió del compliment de les concessions municipals. 12. PRP2018/153 Moció del Grup Municipal Volem Manacor per a la creació d'un "premi de la música" emmarcat dins els premis "Ciutat de Manacor". 13. PRP2018/152 Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra per a la implantació d'una plataforma per millorar la gestió dels serveis municipals

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 14. Retre compte de les resolucions inscrites el mes de novembre de 2018. 15. Precs i preguntes. Manacor, a la data de signatura electrònica. La secretària general acctal. Isabel Fuster Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Xisco
Este Carlitos ya va buscando, además del sueldo de concejal, que le den un premio por su música