Gob Mallorca
Presentam esmenes al nou PORN de Mondragó
Cal agilitzar la tramitació del pla, que ja s’allarga més de 2 anys.
gobmallorca.com 12/08/2020 - 11:55:34

Presentam esmenes al nou PORN de Mondragó, on la prevista eliminació del xiringuito de la platja de ses Fonts de n’Alis és la iniciativa més destacable

Cal agilitzar la tramitació del pla, que ja s’allarga més de 2 anys

El nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de Mondragó acaba de passar pel tràmit d’audiència als titulars de drets i interessos legítims, i de consulta dels interessos socials i institucionals afectats, en el qual el GOB ha participat remetent un plec de suggeriments.

El parc natural, declarat el 1992, compta amb un PORN del mateix any i que lògicament necessita ser adaptat a la realitat territorial, el medi agrari i l’economia, l’increment de la pressió humana, la nova normativa aprovada i molts altres canvis que s’han produït al llarg dels darrers 27 anys. Cal disposar d’un instrument de gestió adaptat a l’actualitat i que serveixi per afrontar millor els actuals i futurs reptes de conservació de Mondragó.

L’inici de tramitació del nou PORN es va acordar el 6 de juliol de 2018, havent-se esgotat els dos anys establerts legalment per a la seva aprovació. Davant aquesta situació, el passat juliol el Govern va aprovar una pròrroga, que esperam sigui suficient per finalitzar el procediment i poder comptar amb el nou pla.

En general consideram que el nou PORN és una eina que contribuirá molt positivament a la millora de la conservació del parc natural, constituint un instrument de gestió modern i operatiu, enfocat clarament cap a la preservació de l’espai natural.

Anant al detall, *valoram molt positivament diverses actuacions previstes a la platja de Ses Fonts de n’Alis i el seu entorn*:

La *retirada del xiringuito* és sense dubte és un dels punts més forts de la proposta. Aquestes instal·lacions, de legalitat questionada, estan ubicades sobre la platja ocupant un espai on s’hi podria recuperar el sistema dunar, un dels hàbitats naturals més escassos i amenaçats del parc.

El *trasllad de l’estació impulsora d’aigües residuals*, distanciant-la de la zona humida, minvarà els riscos de vessament sobre un dels ambients naturals més delicats del parc.

La *recuperació del sistema dunar* retornarà una part important de la naturalitat a la platja, possibilitant el desenvolupament de comunitats vegetals d’alt interès ecològic.

D’altra banda hem remès *suggeriments d’esmena*, instant a:

*Descartar la ubicació d’un nou quiosc-bar de temporada a la Platja de Ses Fonts de n’Alis*. Consideram que després de l’enderrocament previst del xiringuito existent actualment, la platja de Ses Fonts de n’Alis seguirà mantenint una dotació més que suficient de serveis públics (cafeteria/bar/restaurant) al seu entorn immediat o proper, i per tant resulta innecessari disposar d’una nova instal·lació.

*Descartar l’ampliació del volum edificat del centre d’informació i interpretació de ca na Martina*. El parc ja disposa de suficients edificacions que podrien ser reformades per ubicar-hi aquests serveis i per tant consideram innecessari incrementar la superficie construida.

*Disposar la gestió pública dels dos aparcaments*, repartint els guanys entre els propietaris de terrenys del parc mitjançant convocatòria de subvencions per actuacions de gestió agrària i conservació del patrimoni etnològic.

Instam a la Conselleria de Medi Ambient a agilitzar la tramitació del PORN per poder-lo aprovar pròximament i poder disposar d’aquest instrument imprescindible per gestionar adequadament el parc en els propers anys.

 

Reciente
Visto
Comentado