GOB
Comunicat de premsa de la Plataforma Renovables SÍ, però Aixì NO: SON SALES NO ES TOCA!
El Consell “passa la pilota” a l’Ajuntament de Marratxí perquè “garanteixi la seguretat jurídica” de la normativa municipal.
gobmallorca.com 26/02/2024 - 12:00:27

Comunicat de premsa de la Plataforma Renovables SÍ, però Aixì NO: SON SALES NO ES TOCA!

El Consell de Mallorca ha fet un informe favorable a la tramitació del Projecte Industrial Estratègic d’una central fotovoltaica al sòl rústic protegit per  la normativa urbanística de l’Ajuntament, a la finca de Son Sales (Marratxí).

El Consell “passa la pilota”  a l’Ajuntament de Marratxí perquè “garanteixi la seguretat jurídica” de la normativa municipal.

 

Des de la Plataforma Renovables Sí però Així No! consideram que es tracta d’una greu situació d’indefensió del sòl rústic protegit davant l’allau de centrals fotovoltaiques a Mallorca. I per això plantegem el següent:

1- L’oposició total en el vistiplau del Consell de Mallorca a la instal·lació fotovoltaica de SON SALES que ocupa 24,6 ha amb 60.872 panells solars per ubicarse en una zona protegida i d’alt valor paisatgístic i ambiental tal com explicita les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Marratxí.

No entenem que el Consell de Mallorca no prioritzi aquesta protecció permetent dur a terme una instal·lació industrial energètica a una zona protegida i d’alt interès paisatgístic, per no especificar com actuacions industrials prohibides en aquest espai protegit les centrals fotovoltaiques. 

Això crea una forta contradicció entre el Planejament Municipal aprovat i les consideracions de l’informe del Consell de Mallorca que aprova el projecte a un sòl protegit INCOMPLINT  la DT4rt del PTIM (Pla Territorial Insular de Mallorca ) que “ en cas de dubte o contradicció amb el planejament general municipal sobre la qualificació o categoria de sòl rústic , prevaldrà la més restrictiva entre la que resulti dels plànols de delimitació gràfica de les categories de sòl rústic del PTM”

Per això, demanem al Consell de Mallorca  que rectifiqui  aquesta decisió i prioritzi la protecció de la zona de Son Sales , i  exigim al Consell de Mallorca que compleixi la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic que en el seu article 46.2 determina que “Els Plans Territorials han de definir les zones de desenvolupament prioritari de les instal·lacions fotovoltaiques” per evitar la situació actual de manca de protecció del sòl rústic protegit a l’illa de Mallorca davant l’allau de centrals industrials fotovoltaiques.

 

2- Denunciem la situació de priorització davant qualsevol normativa de les instal·lacions de centrals industrials fotovoltaiques en el sòl rústic ( sigui protegit o no) , sense preservar el valor i ús agrari  En el cas de SON SALES, a més del greu impacte paisatgístic, a l’informe del Consell de Mallorca s’adverteix que, al tractar-se d’una instal·lació superior a 10 Ha, es considera un tipus d’instal·lació fotovoltaica tipus D i aquestes s’han de situar o en espais degradats (espais denudats, pedreres abandonades, abocadors per restaurar i espais no agrícoles ja transformats per activitats antròpiques en desús) o en terrenys de baixa productivitat agrícola; en canvi, la realitat, de la finca de SON SALES  –que també recull l’informe del Consell-  és que es tracta de terres fèrtils i parcel·les agrícoles cerealístiques i de conreu des de fa molts d’anys, i  fins i tot van rebre ajudes agrícoles de la PAC en la campanya del 2022 pel cultiu de civada de secà. 

A més , tot i no fer-hi referència l’informe del Consell, el projecte a exposició pública- tal com varem al·legar des de la Plataforma- no se va presentar la Memòria Agronòmica indispensable en aquests tipus de projectes industrials energètics superiors a quatre hectàrees, tal com esmenta la Instrucció del DG d’Agricultura 1/2023 actualment vigent. Aquest projecte hauria de tornar a exposició pública amb la Memòria Agronòmica .

 

3- Demanem a l’ Ajuntament de Marratxí que realitzi un INFORME DESFAVORABLE a la instal·lació industrial fotovoltaica de SON SALES  preservant les Normes Subsidiàries vigents al municipi que estableix SON SALES com a SÒL RÚSTIC PROTEGIT, i davant l’incompliment del Consell de Mallorca  de preservar i prioritzar la normativa municipal.

El Consell de Mallorca ha “passat la pilota” a l’ Ajuntament, el qual, tot i identificar i justificar tot un seguit de deficiències, ha conclòs informant favorablement, «tret que l’Ajuntament de Marratxí, estableixi unes limitacions per aquestes actuacions en zones d’interès paisatgístic», atès que la normativa municipal determina que «a les zones d’interès paisatgístic es limitaran i controlaran les actuacions que suposin una transformació del medi».

El fet que el Consell hagi informat favorablement de manera supeditada a l’ establiment de limitacions per part de l’Ajuntament – fet amb el que estem en total desacord, ja que no hi dubte que la classificació del sòl com a protegit fa inviable jurídicament el projecte– deixa en en mans del consistori marratxiner l’autorització del projecte industrial, llançant directament el Consell el següent missatge a l’Ajuntament: «s’estarà al que determini l’ajuntament pel que fa a les limitacions de les actuacions en zones d’interès paisatgístic que suposin una transformació del medi.», considerant aquest ús industrial a sòl protegit un ús condicionat (Art. 19.2 de la Llei de Sòl Rústic), i no un ús prohibit, com indica tan l’esmentada llei (Art 19.3), com la normativa insular i municipal.

De la mateixa manera, en el cas que l’Ajuntament decideixi entrar en el joc del Consell de Mallorca, que sol·licita limitacions a un projecte jurídicament impossible, apel·lem al sentit comú dels serveis municipals, entenent que cobrir de plaques solars un espai classificat com a ÀREA D’INTERÈS PAISATGÍSTIC és incompatible amb la conservació dels seus valors, constituint sens dubte, aquest fet, una actuació que suposa una transformació INDISCUTIBLE del medi natural.

4- Denunciem també la manca de participació ciutadana dels veïns o interessats en el projecte , quan segons la normativa en matèria energètica , i aplicada a les instal·lacions fotovoltaiques tipus D, com és el cas de SON SALES , s’han de realitzar processos de Participació Ciutadana.

En aquest cas no s’ha realitzat cap procés de participació ciutadana, excepte la possibilitat de fer al·legacions –com a qualsevol altre projecte– que evidentment hem utilitzat, però cap altre procés o possibilitat de participació. Ens trobem així en un incompliment de la llei i en una indefensió democràtica de participació de la ciutadania en el procés de transició energètica cabdal en el temps actual.

Recordem que des de la plataforma encoratgem a institucions, empreses i particulars al desenvolupament d’energies renovables a espais urbans: cobertes d’edificis públics i privats, cobertes d’aparcaments, hospitals, centres comercials, però NO a sòl rústic. De la mateixa manera, proclamam que l’energia més neta és aquella que no es consumeix.

Entitats integrants de la Plataforma «Renovables Sí, però així No»: GOB, Amics de la Terra, ARCA, APAEMA, ATTAC Mallorca, Son Bonet Pulmó Verd, No Macro Renovables en Son Fuster (Selva),La Utòpica Xarxa Ecosocial, Bona Ona, Amics de la Vall de Coanegra, No al Parc FTV Sa Pobla, Xarxa per la Sobirania Alimentària, SEAE, Reviure Tofla, XR Mallorca, Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, Som Energia i Som Serveis Energètics.

 

Reciente
Visto
Comentado